fbpx

Prečo sa oplatí uzatvárať kombinované poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

Poistenie nehnuteľnosti chráni konkrétnu budovu, poistenie domácnosti zasa chráni všetko vnútorné vybavenie v byte i dome.kombinované poistenie nehnuteľnosti a domácnosti kryje tak skelet budovy ako aj jej vnútorné zariadenie.rozsah poistného krytia si stanovuje klient sám podľa toho, čo považuje za najcennejšie klient si stanovuje aj poistné riziká, proti ktorým chce mať nehnuteľnosť a domácnosť chránené poistenie je možné uzatvoriť s rozličnou výškou spoluúčasti, a tým znížiť výšku plateného poistného.zahŕňa často aj poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, čím priamo chráni majetok tretích osôb pred škodou, spôsobenou klientom.

Je lepšie poistiť nehnuteľnosť samostatne alebo spolu s hypotékou?

Poistenie bytu sa veľmi často rieši spolu s hypotékou. Banky vám môžu čiastku za poistenie zahrnúť do splátky, čo vám možno zjednoduší proces pri uzatváraní poistenia a vybavovaní hypotéky. Tu veľmi záleží na ponúkanom rozsahu poistenia a prípadne i cene, ktorá môže byť pri tejto kombinácii výhodnejšia. Zároveň však môže poistenie zahŕňať len základné riziká, nebude zahŕňať hnuteľný majetok – t.j. poistenie domácnosti či zodpovednosti. Pokiaľ máte individuálne požiadavky, alebo záujem o komplexnejšie poistenie, odporuča sa samostatné poistenie.V každom prípade je ale veľmi dôležité poistiť si nehnuteľnosť na jeho reálnu hodnotu, nie len na vyšku hypotéky. Inak hrozí podpoistenie (podhodnotenie) a prípadné krátenie plnenia.

Musím v prípade vybavovania hypoteky poistiť si nehnuteľnosť cez banku?

Poistenie nehnuteľnosti , ktoré slúžia ako zabezpečenie je pri hypotéke, povinné. Klienti si však sami môžu zvoliť poisťovňu, banka im nesmie nanútiť svoju spriaznenú inštitúciu. No bankári môžu spriatelenú poisťovňu zvýhodniť nižšou úrokovou sadzbou. Najväčším problémom je, že banky vyžadujú, aby bola nehnuteľnosť poistená do výšky poskytnutého úveru. Lenže takáto nehnuteľnosť je podpoistená ide o stav, kedy je v zmluve stanovená nižšia poistná suma ako je hodnota nehnuteľnosti. Príklad: Klient má dom v hodnote 200 000 eur. V zmluve má nastavenú poistnú sumu 100 000 eur. To znamená, že dom je podpoistený o 50% . Pri búrke klientovi strhlo strechu. Znalec z poisťovne odhadol škodu na 20 000 eur. V dôsledku podpoistenia o 50% poisťovňa vyplatí len polovicu, teda 10 000 eur.

Dá sa poistiť aj rozostavaný dom ?

Odporúča sa aby v okamžiku, keď začnete stavať, ste si dali dom poistiť rovno na jeho budúcu hodnotu. Toto poistenie vás potom bude sprevádzať od začiatku výstavby až po kolaudáciu. Ako stavba rastie, zvyšuje sa jej hodnota, takže ak by sme tak neurobili, museli by sme každú chvíľu chodiť do poisťovne a žiadať o zvýšenie poistnej sumy. Sadzba na poistnom je pritom v tomto prípade nižšia ako pri dostavanej stavbe. Keďže poistná suma predstavuje hodnotu dokončenej nehnuteľnosti, po jej skolaudovaní sa stavba už len prepoistí na dostavanú budovu.

Je možné poistiť aj nehnuteľnosť v čase rekonštrukcie?

Poisťovne ponúkajú aj poistenie stavieb v rekonštrukcii. Súčasťou tohto typu poistenia spravidla býva aj stavebný materiál a náradie. Ak už raz máte obývanú stavbu poistenú, rekonštrukčné práce na nej si väčšinou môžete pripoistiť samostatným druhom poistenia určeného špeciálne pre tento prípad, pričom si sami stanovíte sumu, do výšky ktorej vám poisťovňa poskytne plnenie v prípade škody. T.z., že človek nemusí kvôli rekonštrukcii uzatvárať novú poistku, stačí pripoistenie rekonštrukcie k už uzavretej zmluve na danú nehnuteľnosť. Určite sa netreba spoliehať len na štandardné poistenie nehnuteľností, pretože doň nie sú zahrnuté škody na budovách, ktoré môžu vzniknúť počas rekonštrukčných prác.

Kto si môže nehnuteľnosť poistiť? Musí to byť vlastník alebo to môže byť aj ten, kto si byt prenajíma?

Ako poistený musí byť vždy uvedený vlastník nehnuteľnosti. Pri poistení domácnosti sa ako poistený uvedie vlastník domácnosti.

Čo sú to výluky z poistenia?

Sú to predmety alebo udalosti, ktoré sa nevzťahujú k poisteniu domu, poisteniu. Ide najčastejšie o škody, ktoré si úmyselne alebo nedbalosťou spôsobí sám poistník, teda škody, u ktorých je prvok náhodnosti oslabený. Každý poistný produkt má svoje špecifické výluky z poistenia, a tie sú detailne rozpísané vo všeobecných poistných podmienkach.

Čo mám urobiť v prípade poistnej udalosti?

Poistnú udalosť je vždy potrebné nahlásiť okamžite, ako sa o nej dozviete. Po poistnej udalosti nemeňte vzhľad miesta poistenia – neupratujte, nenoste spotrebiče do opravy a pod., resp. ak je potrebné konať, aby sa napríklad zamedzilo zväčšeniu škody, je potrebné urobiť čo najdetailnejšiu fotodokumentáciu.Technik musí mať možnosť zdokumentovať všetky relevantné faktory a správne stanoviť príčinu škody.

 

Porovnajte cenu poistenia vďaka tomuto porovnávaču a uzatvorte zmluvu online.

Poistenie nehnuteľnosti

Chráňte si svoj majetok a uzatvorte si výhodné poistenie nehnuteľnosti!

Poistenie spoľahlivo zabezpečí ochranu vášho majetku pred neočakávanými rizikami a škodami.

Byt, rodinný dom alebo rozostavaná stavba je majetok , ktorého kúpa stojí vlastníka nemalé peniaze, preto by káždy vlastník mal uvažovať nad poistením, ktoré by ho finančne krylo v prípade vzniknutých škôd.

Samotné poistenie bytu chráni len Vašu nehnuteľnosť a nie to čo je v nej (spotrebiče, nábytok a všetko vybavenie – na to treba mať poistenie domácnosti). Popri poistení nehnuteľnosti sa odporúča mať uzatvorené teda aj poistenie domácnosti.

Uvažovať o poistení by mali aj vlastníci starších nehnuteľnosti, pretože ceny nehnuteľnosti za posledné roky výrazne stúpli a v prípade dávnejšie uzavretej poistky, môže byť, že je pod poistená.

-To znamená, že v prípade nejakých škôd by ste nedostali sumy, ktoré zodpovedajú terajším pomerom.

Na stanovenie poistnej sumy slúži znalecký posudok alebo doklad o nadobnuti nehnuteľnosti, z ktorých sa .

Poistenie nehnuteľnosti je povinné ak si beriete na ňu hypotéku. Takisto poistenie stavby ak ju dofinancujete z hypotekárneho úveru. V prípade hypotéky je dôležité, aby ste zvážili či si poistite nehnuteľnosť len na výšku poskytnutého úveru alebo na skutočnú hodnotu. Ak je len na výšku úveru vystavujete sa tomu, že je pod poistená a poisťovňa vám bude krátiť poistné plnenie.Treba mať na mysli, že poistné zmluvy sa od seba líšia a poisťovne poskytujú aj rôzne benefity.

Poistenie si treba vyberať tak, aby plnilo vaše potreby a zároveň si treba dávať pozor na to, aby ste neplatili zbytočne veľa za niečo, čo nepotrebujete. Na druhej strane nesmie byť poistná suma ani príliš nízka, pretože by ste sa tým mohli vystaviť riziku nedostatočného poistného plnenia.

Výška poistného totiž závisí od:

 • výšky poistnej čiastky
 • rozsahu poistného krytia
 • typu poistenej nehnuteľnosti

Pri voľbe poistenia je potrebné čo všetko chcete, aby poistka zahrňala. Vo všeobecnosti sa volí najmä poistenie proti živlom, krádežiam, vandalizmu atď.

Možnosti je veľa avšak podmienky nebývajú všade rovnaké. Takisto je možné zvoliť si rôzne pripoistenia – druh a kombináciu si volíte podľa vlastných potrieb.

Poistiť je možné okrem trvalo obývaných nehnuteľnosti :

 • rekreačné zariadenia
 • garáže
 • záhradné chatky
 • hospodárske budovy
 • príslušenstvo k stavbe ( bazený, ploty, studne, žumpy) …

Avšak len v prípade ak je poistená aj hlavná stavba. Garáž pokiaľ je samostatné stojaca ( nie je stavebné neoddeliteľnou súčasťou rodinného domu) sa dá poistiť aj bez poistenia hlavnej budovy.

S vlastníctvom alebo prenajímaním bytu alebo domu súvisí aj riziko škody spôsobenej inému na zdraví, usmrtením alebo na veci, vrátane ušlého zisku. Škodu musí vlastník nehnuteľnosti uhradiť aj vtedy, keď ju priamo nezavinil. V poistnej zmluve pre poistenie nehnuteľného majetku je obyčajne možné si dojednať aj poistenie zodpovednosti z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti za škodu znamená, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku (tzv. vecná škoda), na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda. Poistenie zodpovednosti sa obyčajne dojednáva spolu s poistením súkromného majetku (dom, domácnosť) a väčšinou sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti.

Vhodné poistenie nehnuteľnosti môže ochrániť váš dom pred nespočetným množstvom rizík a vám tak pomôcť udržať si požadovanú kvalitu vášho bývania!

Porovnajte cenu poistenia vďaka tomuto porovnávaču a uzatvorte zmluvu online.

Poistenie domácnosti

Obávate sa, že vás vykradnú, vznikne doma požiar alebo vás vytopí voda z radiátora? Chráňte zariadenie vašej domácnosti kvalitným poistením.

Domov je pre káždého miesto, ktoré pre neho predstavuje nielen súkromie a pohodlie, ale najmä bezpečie a vklad vo forme energie, fináncii a seberealizácie. V prípade uzatvoreného kvalitného poistenia je pomocná ruka na dosah, aby nedošlo k stráte týchto hodnôt.

Poistenie sa dá uzatvoriť samotné alebo ako kompletné poistenie spolu s nehnuteľnosťou.

Poistenie domácnosti je určené na to ,aby:

 • chránilo váš majetok
 • chranilo majetok tretích osôb pred škodou, ktorú môžete spôsobiť,
 • chránilo vás a vášu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknuotu škodou.

Medzi jednotlými poisťovňami sú pri poistení značne rozdiely, preto je dobré si dáť urobiť ponuky z viacerích poisťovni. Každá poisťovňa totiž poskytuje poistenie domácnosti s rozličným rozsahom poistného krytia. Za poistenie môžete plátiť menej ak si zvolíte spoluúčasť na poistení – najčastejšie to býva okolo 33,- eur. Niektoré poisťovne spoluúčasť uplatňujú, iné nie.

Poistenie si treba vyberať tak, aby plnilo vaše potreby a zároveň si treba dávať pozor na to, aby ste neplatili zbytočne veľa za niečo, čo nepotrebujete. Na druhej strane nesmie byť poistná suma ani príliš nízka, pretože by ste sa tým mohli vystaviť riziku nedostatočného poistného plnenia.

Výšku poistného ovplyvňuje najmä tieto faktory:

 • vlastné ocenenie domácnosti
 • región, v ktorom žijete
 • miesto, kde bývate
 • plocha poisťovaného bytu či domu
 • výška zvolenej spoluúčasti
 • zabezpečenie domácnosti
 • charakter vybavenia
 • pripoistenia

Poisťovne ponukajú možnosť poistenia zodpovednosti, ktoré môže byť zahrnuté v základnom poistení, alebo ho musíte uzatvoriť ako pripoistenie. Poistenie zodpovednosti za škodu znamená, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku, na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda. Poistenie zodpovednosti sa obyčajne dojednáva spolu s poistením súkromného majetku (dom, domácnosť) a väčšinou sa vzťahuje na všetkých členov domácnosti

Poistenie domácnosti je možné rozšíriť okrem toho aj o rôzne iné pripoistenia.

Tie môžu zahŕňať:

 • skrat elektromotora – elektrický skrat, zhorenie motora v domácich spotrebičoch
 • poistenie automatickej práčky pre prípad jej pokazenia z akýchkoľvek príčin
 • poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
 • poistenie bicyklov mimo bytu

Okrem základného poistenia domácnosti a pripoistení je možné u niektorých poisťovní získať aj nadštandardné krytie, ktoré sa môže vzťahovať napríklad na:

 • vodu z akvária, klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, vodných postelí a pod.
 • lom rúrok (prasknutie potrubia)
 • nepriamy úder blesku, prepätie, výpadok elektrickej energie

Porovnajte cenu poistenia vďaka tomuto porovnávaču a uzatvorte zmluvu online.

Zorientovať sa v tejto oblasti je často náročné a komplikované. A preto neváhajte obrátatiť sa na odborníka.

Mojim klinetom sa na mojej práci páči:

 • - Dlhoročné skúsenosti vo finančnej oblasti.
 • - Viem sa objektivne pozrieť na existujúce zmluvy aj nové ponuky, ktoré dostanete.
 • - Poznáme cesty a viem so spolocnosťami vyjednávať o lepších podmienkach.  
 • - Dokážem pomôcť s vybavenim potebnej dokumentácie.
 • - Moje služby sú bezplatné.
 • - Informáce, ktoré odo mňa dostanete sú overené.
 • - Informácie, ktoré dostanete su pre Vás nezáväzné.

Ak Vás zaujima viac, a mohol by som Vám, byť v niečom nápomocný, neváhajte ma kontaktovať, rád Vám o tejto problematike poviem viac. 

Môžete využiť email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., messenger m.me/csunyocska alebo mi zavolajte 0901 920 636.